IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Plàstica 4t ESO

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

Objectius

Continguts

Conceptuals
El llenguatge visual • Lectura d’imatges
  • Representativa
  • Simbòlica
  • Funció sociocultural de la imatge en la història
  • Mitjans de comunicació i a les noves tecnologies
  • Interacció entre els distints llenguatges
   • plàstic, musical, verbal, gestual...
  • El dibuix tècnic en la comunicació visual

Elements configuratius dels llenguatges visuals: concepte, anàlisi i creació de la imatge • La línia com a element estructurador de la forma
  • Encaix
  • Caràcter expressiu del traç
  • Grafisme
 • La textura
 • El color
 • Simbolisme
 • Psicologia del color
  • Aplicacions del color
   • Industrial
   • Artístic
   • Senyals.
 • El color en la composició
  • Relativitat
  • Apreciacions
   • Culturals
   • Objectives
   • Subjectives
 • El color com a configurador d’ambients

Representació de formes: anàlisi i representació • Estructura de formes naturals complexes
 • Estudi de proporcionalitat en l’art
 • Possibilitats expressives: desproporcions i deformacions.
 • Representació icònica
 • Representació tècnica de formes planes, polígons regulars i corbes

La composició • Criteris de composició
  • Pla bàsic
  • Centre visual
  • Lleis de composició

Espai i volum • Volum
 • Formes tridimensionals
 • Sistemes de representació
  • Sistema dièdric
  • Sistema axonomètric
  • Sistema cònic

Tècniques i procediments dels llenguatges visuals


 • Els pigments
 • Els dissolvents

Apreciació del procés de creació de les arts visuals


 • Fases d’una obra
  • Esbós
  • Guió
  • Maqueta
  • Realització
 • Fases d’un projecte tècnic
  • Croquis
  • Projecte
  • Presentació
  • Final

Procedimentals
El llenguatge visual • Anàlisi de la sintaxi dels llenguatges visuals específics
  • Mitjans de comunicació de masses
 • Anàlisi dels trets d'identitat propis:
  • Fotografia
  • Vídeo
  • Cinema
  • Televisió
  • Còmic
  • Internet
  • Vídeojocs
 • Relació entre realitat i imatges
 • Codis i contextos socio-culturals
 • La percepció visual subjectiva
 • Recursos gràfics expressius
  • No digital
  • Digital, mitjançant l'ordinador
   • Transformació
   • Manipulació d’imatges
 • Narrativa visual
  • Estudi dels elements de l’art seqüencial
  • Elements del còmic
   • Narració en vinyetes
   • Enquadrament
   • Punt de vista
   • Elements cinètics
   • Gests
   • Postures
   • Muntatge
   • Guió
   • Art final
 • Realització d'un còmic
 • Realització d'una obra d'art seqüèncial
 • Fotografia
  • Analògica
   • Teoria
   • El negatiu
   • Enquadrament
   • Composició
   • Llum
  • Digital
   • Teoria
   • Pixels
   • Enquadrament
   • Composició
   • Llum
 • EL cinema
  • Els gèneres
  • Història del cinema
 • El vídeo
  • Analògic
  • Digital
 • La televisió
 • Internet
 • El disseny
 • Art/Disseny
  • Art major/museu
  • Art menor/popular
   • còmic
   • animació
   • cinema
   • televisió
 • Realització d'un projecte audiovisual
 • Semiòtica
  • Anàlisi dels elements més complexos en alguns llenguatges visuals específics
  • Interpretació de signes convencionals del codi visual
   • Nostre entorn
   • Altres cultures
  • Anàlisi d’una imatge
  • Relacions entre la imatge i el seu contingut
  • Creació i manipulació d’imatges amb l'ordinador
  • Utilització d’Internet per a la recerca d’imatges
   • Bases d’imatges
 • Experimentació amb efectes visuals cinètics
 • Interpretació de plànols tècnics
  • Arquitectura
  • Mapes
  • Disseny

Elements configuratius dels llenguatges visuals: concepte, anàlisi i creació de la imatge • Exploració del signe gràfic amb distints procediments
 • Ús del llenguatge visual
  • Expressiu
  • Descriptiu
 • L’exploració del color
 • Elaboració de colors i textures artificials i geomètriques amb fins expressius
 • EL color per mitjà d’associacions cromàtiques
 • Manipulació del color per a canviar el significat de les imatges
 • Estudi de la relació color i disseny

Representació de formes: anàlisi i representació • Estudi de la forma en la natura
  • Vegetal
  • Mineral
 • Aplicació de la proporcionalitat a la representació d’objectes
  • La figura humana
  • Animal
  • Paisatge
   • Natura
   • Urbà
 • Anàlisi de la proporció en diverses obres d’art
 • Exploració en la representació icònica i abstracta de la realitat
  • EL concepte de realitat
 • La línia i el dibuix científic
 • Estudi de l’equilibri i el moviment en la representació de la figura humana
  • Retrat
  • Caricatura
 • Estudi de la figura humana en les obres d’art

La composició • Elements que intervenen en la composició
  • Format
  • Esquemes compositius
  • Forma i fons
  • Moviment
  • Ritme
  • Influència de la llum
 • Anàlisi de la composició de diferents obres d’art
 • Estudi de l’equilibri
  • Simetria
  • Asimetria
  • Pes
 • Aplicació del concepte d’equilibri en la realització de composicions
 • Creació de ritmes dinàmics
  • Seqüències lineals
  • Associació
  • Contrast d’elements formals
 • Estudi d’estructures seqüencials de muntatge

Espai i volum • Representació d’imatges
  • Planta,
  • Alçat
   • Vistes laterals
 • Xarxes
  • Bidimensionals
  • Tridimensionals
 • Representació tridimensional del volum
 • Realització de construccions espacials o maquetes a partir de plànols tècnics
 • Aplicació dels diferents sistemes projectius en la representació de figures volumètriques senzilles
 • Aplicació de la perspectiva pràctica
  • La composició en l’estudi del paisatge urbà

Tècniques i procediments dels llenguatges visuals • Organització del treball plàstic
 • Realització d’experiències amb diversos materials
 • Construcció de volums i formes expressives
 • Construcció de maquetes
 • Tècniques de la imatge fixa i en moviment
 • Llenguatges i suports
  • Còmic
  • Animació
  • Cinema
  • Televisió
  • Publicitat
  • Internet
 • Realització d’esbossos necessaris per a la realització d’art final
 • Invenció i experimentació amb materials audiovisuals

Apreciació del procés de creació de les arts visuals • Realització d’esbossos i maquetes en el procés de creació d’una obra
 • Observació i reflexió sobre els elements d’una obra
 • Planificació de les distintes fases
 • Realització d'un projecte tècnic
  • Croquis
  • Plànol
  • Obra final
 • Disseny
  • Arquitectura
  • Industrial
  • Gràfic
 • Estils i tendències
  • Actuals
  • Història
 • Observació i valoració d’obres artístiques
  • Entorn pròxim
  • Altres cultures

ActitudinalsEl llenguatge visual


 • Esforç per reconèixer, utilitzar i respectar adequadament els signes de comunicació visual presents a l’entorn
 • Esforç per desenvolupar la creativitat en l’àmbit de l’expressió artística
 • Constància en els treballs i en el reconeixement de la importància del procés de creació d'una obra
 • Interès per qualsevol manifestació artística


Elements configuratius dels llenguatges visuals: concepte, anàlisi i creació de la imatge


 • Disposició per investigar amb materials i textures
 • Esforç per superar estereotips i convencionalismes referits a l’ús del color
 • Curiositat per descobrir el valor objectiu i subjectiu del color en els missatges visuals


Representació de formes: anàlisi i representació


 • Interès per la representació objectiva de la forma
 • Presentació dels treballs de manera ordenada i precisa
 • Interès pel dibuix científic


La composició


 • Interès per identificar missatges visuals
 • Reconeixement de la importància d’ordenar formes de diferents camps visuals
 • Superació de conceptes estàtics i estereotips en la realització de composicions


Espai i volum


 • Valoració dels diferents sistemes projectius per a la representació objectiva i tècnica de la forma
 • Valoració de la capacitat per visualitzar formes tridimensionals
 • Representació de l’espai arquitectònic mitjançant la perspectiva cònica
 • Presentació dels treballs de forma ordenada i precisa


Tècniques i procediments dels llenguatges visuals


 • Tendència a classificar els treballs seleccionant, segons les seves característiques, les tècniques, els instruments i materials pertinents
 • Realització d’experiències d’investigació amb materials diversos
 • Reconeixement de les possibilitats expressives dels diferents materials i processos artístics
 • Valoració de les aportacions de la realització de treballs en equip


Apreciació del procés de creació de les arts visuals


 • Interès per conèixer qualsevol manifestació artística
 • Valoració de l’esforç que requereix l’elaboració d’una obra d'art
 • Perseverança en la recerca de dimensions estètiques i les qualitats expressives d’ambients urbans i naturals
 • Apreciació i respecte del patrimoni històric, cultural i artístic, nostre i d'altres cultures
 • Respecte per les obres dels companys i per maneres d’expressió diferents de la nostra
 • Valoració crítica de les distintes manifestacions artístiques
 • Constància en els treballs i reconeixement de la importància del procés de planificació per resoldre problemes satisfactòriament

Criteris d'avaluació

 • Analitzar els elements representatius i simbòlics d’una imatge
 • Seleccionar el tipus de línia i textura, i adequar-lo a la finalitat expressiva de la representació gràfica
 • Canviar el significat d’una imatge mitjançant el color
 • Analitzar l’estructura de formes de la natura, i determinar-hi eixos, direccions i proporcions
 • Cercar distintes variables compositives en un determinat camp visual, tenint en compte els conceptes d’enquadrament i equilibri entre tots els elements constitutius
 • Descriure gràficament o plàsticament objectes tridimensionals identificant-ne els elements essencials
 • Descriure, mitjançant els distints sistemes de representació, formes tridimensionals elementals
 • Realitzar un projecte, seleccionant, entre els distints llenguatges gràfics, plàstics i visuals, el més adequat a les necessitats d’expressió
 • Saber manejar els distints materials i instruments adequats a les diverses tècniques gràfiques, plàstiques i visuals
 • Apreciar i valorar el patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines