IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Plàstica 3r ESO

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

Objectius

Continguts

Conceptuals
El llenguatge visual • La imatge com a mitjà
  • D'expressió
  • De comunicació
  • De coneixement
 • Lectura d’imatges
 • Símbols
  • Anagrames
  • Logotips
  • Marques
  • Pictogrames
 • Signes
  • Senyals
   • Significants i significats

Elements configuratius dels llenguatges visualsLa línia
 • La línia com a element expressiu
La textura
 • Qualitats expressives
 • Textures
  • Orgàniques
  • Geomètriques
La forma
 • Línia
 • Textura
 • Color
El color
 • Fenomen físic i visual
 • Colors complementaris
  • Valor expressiu
  • Representatiu i codificat

Representació de formes: anàlisi i representació • Formes geomètriques
 • Formes orgàniques
 • Estructura de la forma
  • Formes corbes en la natura i en l’art
 • Proporció
 • Repetició i ritme
  • Xarxes poligonals

La composició • Organització de la forma i el seu entorn en el pla
 • El concepte d'espai
 • El concepte de pes

Espai i volum • Representació objectiva de formes tridimensionals
 • Sistema dièdric
 • Perspectiva cònica

Tècniques i procediments dels llenguatges visuals • Coneixement i utilització de les tècniques graficoplàstiques
  • Seques
  • Humides
 • Identificació i utilització de distints suports

Apreciació del procés de creació de les arts visuals • Diferenciació dels processos expressius
 • Esperit crític

Procedimentals
El llenguatge visual • La percepció visual
 • Observació d’efectes visuals
 • Comprensió del llenguatge i la comunicació visual
 • Estudi de l’expressió plàstica
  • Dibuix
  • Traç
  • Esbós
  • Apunts del natural
  • Estils
 • Estudi de la intencionalitat i significat de les imatges
 • Missatge
  • Visual
  • Analògic
  • Simbòlic
  • Abstracte
 • Estudi de la funció de les imatges
  • Descriptiva
  • Informativa
  • Estètica
 • Disseny de signes i símbols
 • Anàlisi de les informacions visuals presents en la realitat pròxima
 • Anàlisi dels missatges estètics del nostre entorn
 • Anàlisi dels missatges estètics d'altres cultures
  • El concepte de bellesa
  • El concepte de mort
  • Art i història
 • Estils i tendències de les arts visuals
 • Anàlisi i interpretació d’il∙lusions òptiques i la representació de

figures impossibles

 • Distinció entre imatge i realitat per mitjà de la comprensió de conceptes

Elements configuratius dels llenguatges visuals • Estudi de les qualitats emotives i expressives de la línia i la textura i les seves aplicacions
 • Teoria del color
  • Percepció visual del color: dinàmica i visibilitat dels colors
  • Estudi de les qualitats del color: to, valor, saturació
  • Estudi del color en l’art
  • Valors emotius del color i de la llum
  • El color en la representació de:
   • Paisatges i entorns naturals
   • Paisatges urbans
   • Interiors
   • Altres mitjans
    • Cinema
    • Còmic
    • Arquitectura

Representació de formes: anàlisi i representació • Utilització de formes geomètriques poligonals en la realització de motius decoratius
  • Altres Cultures
  • Religions
 • Arquitectura
 • L’ornamentació en elements urbanístics o en la natura.
 • Observació de la natura i realització d’apunts del natural
 • Estudi de formes corbes en l’art
 • Estudis de verticalitat
  • Tulse Luper film
 • Estudi de la proporció en les formes aplicades a l'art:
  • Mesures
  • Igualtat
  • Semblança
  • simetria
 • La proporció en l’estudi de la figura humana a través de la història
 • Anàlisi de la proporció d’un objecte
 • Realització de composicions plàstiques aplicant conceptes de ritme
 • Realització de xarxes poligonals bàsiques
 • Aplicació de ritmes en estructures decoratives

La composició • Realització de composicions tenint en compte:
  • La proporció
  • El ritme
 • Simetria
 • Equilibri
 • Pes visual de massa i color
 • Anàlisi de diverses propostes compositives d’obres d’art
 • Descripció i identificació dels elements compositius de diferents tipus i comentari personal sobre aquests


Espai i volum • El sistema dièdric i les seves aplicacions
 • Realització de dibuixos analítics de planta, alçat i vistes laterals
 • El sistema cònic i les seves aplicacions
 • Ús de la perspectiva cònica en la representació de formes geomètriques simples, de la sensació d’espai
 • Ús de la perspectiva cònica en la representació d’elements arquitectònics de l’entorn pròxim.
 • Les aplicacions de la representació objectiva de la forma

Tècniques i procediments dels llenguatges visuals • El collage bidimensional
 • El collage tridimensional
 • Art digital
 • La fotografia
 • Planificació del treball segons la tècnica
 • Realització d’experiències utilitzant materials diversos
 • Identificació en obres gràfiques i plàstiques del suport sobre el qual estan realitzades i el tipus de material
 • Experimentació amb diversos materials finalitats expressives

Apreciació del procés de creació de les arts visuals • Determinació dels valors plàstics i estètics que destaquen en una obra
 • Exploració i anàlisi de realitats visuals i plàstiques
 • Observació i valoració d’obres artístiques
  • Entorn pròxim
  • El patrimoni artístic i cultural
  • Expressions contemporànies
  • Ús de la terminologia pròpia de l’àrea

Actitudinals
El llenguatge visual


 • Valoració crítica de la publicitat, cinema i altres mitjans de communicació
 • Valoració dels llenguatges visuals per augmentar les possibilitats de comunicació
 • Curiositat davant les noves tendències de disseny
 • Interès per qualsevol manifestació artística
 • Valoració de les influències estètiques, artístiques i culturals d’altres cultures
 • Valoració de l’esforç en general
 • Interès per trobar, observar i analitzar il∙lusions visuals en diferents contexts


Elements configuratius dels llenguatges visuals


 • Sensibilitat davant les manifestacions del color i la llum
 • Reconeixement del valor expressiu de la textura.
 • Recerca de solucions personals en enfrontar-se a representacions gràfiques i plàstiques.


Representació de formes: anàlisi i representació


 • Reconeixement de la importància d’ordenar formes de diferents camps visuals
 • Esforç per presentar els treballs de manera rigorosa, ordenada i precisa
 • Esforç per superar estereotips i convencionalismes en la representació de la figura humana.


La composició


 • Interès per conèixer els criteris bàsics de composició.
 • Disposició oberta per a la realització d’experiències de composició
 • Debat sobre elements bàsics de la composició d’obres d’art
 • Interès per identificar l’organització interna de missatges visuals
 • Valoració de la importància de la mesura de les formes en les composicions


Espai i volum


 • Interès per descobrir els valors d’aparença i emotivitat en ambients, quan es modifica l’orientació, la distància i el punt de vista
 • Esforç per visualitzar formes tridimensionals
 • Valoració de la representació objectiva de la forma.


Tècniques i procediments dels llenguatges visuals


 • Tendència a classificar els treballs seleccionant, segons les seves característiques, les tècniques, els instruments i els materials necessaris
 • Investigació amb materials diversos
 • Valoració de les possibilitats expressives del treball en equip


Apreciació del procés de creació de les arts visuals


 • Reconeixement de l’esforç que exigeix l’elaboració d’algunes obres artístiques
 • Interès per descobrir dimensions estètiques i qualitats expressives en l’entorn habitual
 • Apreciar i valorar el nostre patrimoni artístic i cultural, per contribuir-ne a la defensa, la conservació i el

desenvolupament

 • Acceptació i valoració d’altres cultures que coexisteixen amb la nostra
 • Respecte per les obres dels companys i per maneres d’expressió diferents de la nostra


Criteris d'avaluació

 • Analitzar imatges tenint en compte elements bàsics constitutius de la sintaxi visual
 • Seleccionar els elements configuratius de línia i textura i adequar-los a la descripció analítica de la forma
 • Diferenciar i representar els matisos de color en la natura i en l’entorn
 • Representar geomètricament formes naturals i artificials
 • Dissenyar composicions de xarxes poligonals
 • Interpretar composicions cercant distintes alternatives en l’organització de la forma
 • Descriure una forma tridimensional simple mitjançant la representació de les seves vistes fonamentals
 • Representar la sensació espacial en un pla, utilitzant com a recurs gràfic la perspectiva cònica
 • Reconèixer distints suports i tècniques d’expressió graficoplàstics
 • Utilitzar adequadament les tècniques gràfiques segons les intencions comunicatives
 • Apreciar i valorar el patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines