IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

El corrent elèctric

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Electricitat
Alumnes: Maria Aparicio,Carme March,Julià Vaquer i Agnès Garcias
Introducció | El corrent elèctric | Aïllants i conductors | La llei d'Ohm | L'efecte Joule | Energia elèctrica | Els circuits elèctrics | Glossari de Termes i Fonts d'informació


Contingut

El corrent elèctric

La càrrega elèctrica és la quantitat d'electricitat que té un cos, que pot ser negativa o positiva.

El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, que poden ser negatives (electrons) o positives (forats). La unitat d'intensitat pel corrent elèctric en el SI és l'ampere, simbolitzat per A.

Tipus

Hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu i el corrent altern.
Gràfic d'un corrent continu (C.C.)


  • El corrent elèctric continu (CC o DC): es caracteritza per un transport constant de càrregues cap a una única direcció; els electrons es desplacen contínuament en el mateix sentit. Exemple: una pila o una bateria d'un cotxe, ja que les càrregues es mouen del punt negatiu cap al positiu.
Gràfic d'un un corrent altern (C.A.)
  • El corrent elèctric alternatiu (CA o AC): es caracteritza perquè el seu flux canvia de sentit periòdicament. El generador del corrent canvia periòdicament la polaritat i els electrons es desplacen en tots els punts del circuit del cable. La freqüència d'aquest canvi és una de les característiques que defineixen aquest tipus de corrent. Gràcies a que pot arribar a grans distàncies de manera fàçil i sense grans pèrdues és el tipus més utilitzat per al transport d'energia elèctrica.

La intensitat del corrent

Anomenem la Intensitat del Corrent Elèctric la càrrega Q que passa per una secció d'un conductor en cada unitat de temps establerta.

En SI, s'expressa en coulombs/s, unitat que es denomina ampere (A). Si la intensitat és constant en el temps, parlam del corrent contínu; en cas contrari, és l'alternatiu. Si no es produeix emmagatzament ni disminució de càrrega en cap punt del conductor, el corrent és estacionari.
FORMULA.jpg
Com calcular la intensitat del corrent

Es pot observar la connexió d'un amperímetre en un circuit,la connexió del resistor shunt i de la resistència interna de l'amperímetre

Per calcular la intensitat del corrent elèctric s'utilitza un aparell anomenat amperímetre,aquest nom ve d'amperes que és la unitat en que es mesura el corrent elèctric.

amperímetre

Per a efectuar la mesura de la intensitat del corrent circular l'amperímetre ha de col·locar-se en sèrie,és a dir, en una configuració de connexió que els borns o terminals dels dispositius es connecten seqüencialment, perquè sigui travessat per aquesta corrent. Això ens indica que l'amperímetre ha de posseir una resistència interna el més petita possible, a fi que no produeixi una caiguda de tensió apreciable. Per a això, en el cas d'instruments basats en els efectes electromagnètics del corrent elèctric, estaran dotats de bobines de fil gruixut i amb poques espires. En alguns casos, per a permetre la mesura d'intensitats superiors a les quals podrien suportar els debanaments i òrgans mecànics de l'aparell sense destruir-se, se'ls dota d'un resistor de molt petit valor col·locat en paral·lel amb el debanament, de manera que solament passada per aquest una fracció del corrent principal. A aquest resistor addicional se li denomina shunt.

Transport del corrent elèctric

cables elèctrics
El corrent elèctric es transporta a travès de cables elèctrics. Els cables elèctrics són uns quants filaments de coure recoberts de plàstic.

El coure s'utilitza per a transportar el corrent elèctric, ja que és molt bon conductor de l'electricitat i perquè, a més, és un metall molt fàcil de deformar (dúctil).

El plàstic és un aïllant de l'electricitat. Gràcies a aquesta propietat s'aconsegueix que els cables elèctrics es puguin manipular, amb facilitat

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines