IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Curs Portàtils ZP

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El pla de formació, curiosament, es pot enfocar de cap a què el professorat adquireixi les anomenades competències bàsiques , en concret segons les defineix la Caib pel que fa a la Competència Digital.

Del següent enllaç: http://cbib.caib.es/ tractament-de-la-informacio-i-competencia-digital, agafam el que apareix com DIMENSIONS TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL. Això és, que el professorat adquireixi la competència digital que es considera idònia en un ciutadà que acaba l'Educació Secundària Obligatòria. Encara que pugui parèixer un contrasentit, l'afirmació està plenament dotada de sentit, en tant i en quant és precisament el que necessita saber per impartir classes en un entorn “TAC”.

S'han agafat literalment els enunciats, i en negreta hi trobeu exemples. En definitiva, del que es tracta, és de què el professorat adquireixi, quan no les tingui, les competències bàsiques de l'era digital, proposades legislativament per al ciutadà “europeu” del segle XXI que ha cursat la ESO, per això, l'enunciat literal que ha redactat algun equip de tècnics de la CAIB, és perfectament vàlid per delimitar els estadis d'aprenentatge, on cada docent es podrà ubicar, i seguir un itinerari formatiu fins assolir tota la competència necessària per ésser a l'aula en forma de comunitat digital d'aprenentatge i comunicació.

Els cursos que s'han de realitzar, i seguint el nivell de dificultat, han de dotar al professorat just d'aquestes competències. Adjuntam

Contingut

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL

Dimensions

Conèixer i aplicar les eines TIC

 • Emprar el vocabulari bàsic de l’ordinador.
  • És fonamental. El professorat, en general, no usa correctament els vocables que haurien de ser d'ús quotidià. És indispensable per comunicar incidències, encara que sigui.
 • Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves funcions i connexions.
  • Saber connectar el projector al netbook, intercanviar les pantalles (clonar, estendre l'escriptori), canviar to tòner de la impressora, etc.
 • Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors.
  • Configurar una impressora en xarxa.
 • Comprendre la naturalesa i la manera d’operar dels sistemes tecnològics.
  • Alguna idea sobre les mesures de capacitat (entendre que no es poden enviar 400 MB de fotografies per correu electrònic).
 • Realitzar tasques de manteniment bàsic de l’ordinador.
  • Reiniciar-lo, actualitzar el sistema periòdicament. Igual que en la configuració d'una impressora, ho hem de fer d'un en un, i cada professor porta un netbook. Afortunadament aconseguirem que quasi tots els models siguin idèntics, i actualitzant imatges fem via, però així i tot...
 • Saber utilitzar recursos compartits en una xarxa.
  • Usar carpetes compartides amb samba, acostumar-se a centralitzar documentació. Usar les eines de Google i Dropbox. Compartir documents per a treballar col·laborativament en documents com el de la Memòria de centre, per exemple.
 • Manejar estratègies per identificar i resoldre els problemes habituals de programari i de maquinari.
 • Manejar programes de processament de textos, presentacions, fulls de càlcul, bases de dades i editors gràfics i simuladors.
  • Manejar correctament OpenOffice, a nivell no expert, però amb un ús racionals dels estils. Elaborar presentacions. Usar el full de càlcul per portar el seguiment de qualificacions i treure mitjanes. Importar i exportar fulls de càlcul de i a Moodle.
  • Saber escalar una imatge amb Gimp o Gwenview per enviar-la a la web o per correu amb una mida raonable.
 • Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que apareixen, segons la seva utilitat per abordar tasques o objectius específics.
  • Localitzar informacions a Internet per a mostrar a l'alumnat.
 • Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia.
  • Saber connectar el projector, ajustar el so, endollar una càmera fotogràfica i descarregar imatges, usar un reproductor de vídeo, trobar el més adient al format, canviar el ràtio d'aspecte, etc.
  • Comprendre l’efecte dels canvis dels sistemes tecnològics en el món personal i sociolaboral.Saber comunicar una incidència, havent provat abans possibles solucions d'ús quotidià.
 • Emprar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient.

Disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació

 • Emprar tècniques i estratègies diverses per accedir a la informació d’acord amb la font i el suport que s’utilitzi (oral, imprès, audiovisual, digital o multimèdia) i en situacions i contextos diversos.
 • Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa.
 • Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre.
 • Mostrar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari.
 • Comunicar la informació i els coneixements adquirits en diferents suports emprant recursos expressius que incorporin diferents llenguatges i tècniques específiques i aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Dominar els llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i de transferència, aplicant-los a diferents situacions i contextos.
 • Mostrar una actitud positiva davant les noves TIC, com una font potencial d’enriquiment personal i social.
 • Emprar les TiC de manera ètica, responsable i segura.

Transformar la informació en coneixement

 • Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts.
 • Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat.
 • Comprendre la informació, analitzar-la de forma crítica i reflexiva i integrar-la en els esquemes previs de coneixement.
 • Generar produccions responsables i creatives.
 • Treballar en entorns col..laboratius ampliant els entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals.

Curs de Moodle

Aquest és el curset que es farà aquest trimestre a Es Liceu.

OBJECTIUS

 • Conèixer l’estructura i el maneig de Moodle
 • Aprendre a dissenyar i a gestionar materials virtuals d’ensenyament i aprenentatge

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

 • Introducció al Moodle
 • Estructura i organització d’unitats d’aprenentatge a distància
 • Mòduls de comunicació, mòduls de continguts materials i mòduls d’activitats
 • Gestió, administració d’una unitat d’aprenentatge
 • Revisió, avaluació i qualificacions
 • Gestió d’arxius d’una unitat d’aprenentatge

Programari a saber manejar per part d'un/a professor/a "competent"

Edubuntu GNU/Linux

 • GNOME
 • Firefox
 • Openoffice.org
 • Gimp
 • Programari per càmeres fotogràfiques, visors...
 • Reproductors multimèdia
 • Digikam/Gtkam
 • Jocs GNOME
 • Gcompris
 • Debian-edu, Kdeedu, Kdegames, Tuxpaint, GNU Paint
 • Google Docs
 • Google Sites
 • Google Picasa
 • Google Earth

Recursos en xarxa propis.

Recursos a la xarxa en general.

Enllaços

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines