IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Magnesi i zinc amb HCl

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

Aquesta pàgina és la memòria d'una experiència de Química, realitzada per 5 alumnes de la classe de 4t d'ESO, en concret n'Oriol Ferrer, en Pau Oliver, en Pau Planas, en Maties Pons, en Joan Serra i n'Alba Vaquer. Aquesta experiència tractava de com reaccionarien el zinc (Zn) i el magnesi (Mg) amb una dissolució d'àcid clorhídric (HCl). En aquesta pàgina intentarem explicar el procediment i els resultats obinguts en realitzar els experiments, entre altres coses, com ara, material utilitzats, les equacions químiques, els reactius limitants,...

Cal Recordar...

Per realitzar aquests experiments hem de prestar especial atenció en el que fei i manipular les eines i els materials amb molta cura. En acabar ens haurem de rentar les mans per evitar infeccions i altres efectes no desitjats. Aquest experiment comporta certs riscs ja que les substàncies emprades són corrosives i els gasos que es produeixen en la reacció són tòxics.

                  Perill.jpg          Corrosiu.jpg
 

Materials

Els materials que emprarem per a l’experiència són els següents:

 • Una proveta
 • Una espàtula
 • Un embut
 • Dos vidres de rellotge
 • Tres vasos de precipitats
 • Una balança
 • Aigua destil•lada

I els reactius per a que es dugui a terme la reacció química:

 • Magnesi (Mg)
 • Zinc (Zn)
 • Àcid clorhídric (HCl)


Realitzacions

Un cop tinguem tots els materials esmentats en l’apartat anterior realitzarem l’experiment de la manera següent:

 • El primer que farem és mesurar les quantitats dels reactius.
 • Començarem amb el magnesi i intentarem aproximar-mos a la quantitat de 1 gram aproximadament.
 • Damunt la balança col·loquem el vidre de rellotge, que ens servirà de base on col·locar la quantitat de magnesi, i cuidadosament abocarem el reactiu observant el valor que representa la balança.
 • Anotem la quantitat exacta que ens indica la balança (1.3 grams) i realitzam el mateix procés amb el zinc, anotant el resultat, 1 gram.
 • El magnesi i el zinc que prèviament hem mesurat els abocarem a dos vasos de precipitats diferents.
 • A continuació mesurarem 5 ml de àcid clorhídric, HCl, amb ajuda de la proveta i un embut.
 • Després abocarem l'àcid clorhídric a un tercer vas de precipitats, i l'hi varem afegir 100 ml d'aigua destil·lada.
 • Just després d'haver dut a terme aquest pas abocarem uns 50 ml aproximadament de la dissolució de HCl a cada un dels altres dos vas de precipitats.
 • Observarem el que va succeir, i va ser que el magnesi va reaccionar més ràpidament que el zinc, en ambdues reaccions va passar el mateix, les dues van alliberar un gas, anomenat O2 o més conegut com oxigen en estat diatòmic, en forma de bombolles petites.

Equacions químiques

Experiment 1

Reactius:


H2O + Mg + HCl 

Equació:

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2


Experiment 2

Reactius

Zn + HCl 

Equació:

Zn + 2HCl MgCl2 + H2

Reactius limitants

El reactiu limitant d'una reacció química es aquell que s'acava abans. La reacció química depèn del reactiu limitant ja que quan aquest s'acaba els altres reactius no reaccionen.

En aquest cas el reactiu limitant es el magnesi.

Quantitat de productes obtinguts

En cada experiència duita a terme varem calcular els grams d'hidrogen després en la reacció.

1) Zinc i àcid clorhídric:

EQUACIÓ IGUALADA:

Zn + 2HCl → ZnCl2

Reacció química i energia

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

En el primer experiment ha reaccionat 1 mol de Magnesi amb 2 mols de d'àcid clorhídric i hem obtingut un mol de clorur de Magnesi i un mol de Hidrogen. En el segon experiment ha reaccionat un mol de Zinc amb dos mols d'àcid clorhídric i hem obtingut 1 mol de clorur de zinc i 1 mol de hidrogen.

Ambdúes reaccions químiques han estat exotèrmiques ja que han alliberat energia en forma de calor durant les reaccions.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines