IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Magnesi i zinc amb HCl

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

Aquesta pàgina és la memòria d'una experiència de Química, realitzada per 5 alumnes de la classe de 4t d'ESO, en concret n'Oriol Ferrer, en Pau Oliver, en Pau Planas, en Maties Pons, en Joan Serra i n'Alba Vaquer. Aquesta experiència tractava d'observar com reaccionarien el zinc (Zn) i el magnesi (Mg) amb una dissolució d'àcid clorhídric (HCl). Basant-nos en l'experiment amb grup que hem fet a classe. A continuació explicarem, en aquesta memòria, la descripció dels passos a realitzar en aquesta experimentació, mitjançant un procediment o realització i diferents punts, que inclouen: càlculs i observacions dels resultats obtinguts, les equacions químiques (ajustades), el reactiu limitant, la quantitat de productes que obtindrem i el tipus de reacció que es tracta.

caution.png Cal Recordar...

 • que per a realitzar aquests experiments hem de prestar especial atenció al que fem i manipular les eines i els materials amb molta cura.
 • em de procurar no inhalar el gas que surt quan es produeix la reacció ja que es tòxic i en acabar ens haurem de rentar les mans per evitar infeccions i altres efectes no desitjats.
 • que aquest experiment comporta certs riscs ja que les substàncies emprades són corrosives i els gasos que es produeixen en la reacció són tòxics.

Materials

Els materials que hem emprat per a fer l’experiència són:

 • Una proveta: Hem utilitzat aquest material per mesurar la quantitat d'HCl que incorporàvem.
 • Una espàtula: Ens ha facilitat el treball amb els diferents productes.
 • Un embut: Ens ha facilitat el treball amb l'HCl.
 • Dos vidres de rellotge: Estri que ens ha facilitat la mesura del del zinc(Zn) i del magnesi(Mg).
 • Tres vasos de precipitats: Els hem utilitzat per fer les reaccions químiques.
 • Una balança electrònica: Hem utilitzat aquest aparell per mesurar les masses del zinc(Zn) i del magnesi(Mg).
 • Aigua destil•lada: Ens ha servit per disminuir la concentració d'HCl.
Reactius

I els reactius per a que es dugui a terme la reacció química:

 • Magnesi (Mg)(s): és un metall blanc brillant, semblant a l'argent de nombre atòmic 12 és el vuitè element més abundant de la terra. Els gimnastes i atletes utilitzen la pols del seu carbonat (MgCO3) per millorar l'adherència. També és emprat per a la l'elaboració de medicaments i per la fabricació de flaixos fotogràfics.


 • Zinc (Zn) (s): és un element químic de nombre atòmic 30 i és un metall. Presenta unes semblances amb el magnesi i el beril·li a més de amb els elements del seu grup. És poc abundant en l'escorça terrestre però s'obté amb facilitat. Una de les seues aplicacions més importants és el galvanitzat de l'acer, d'aquesta manera s'aconsegueix que l'acer es rovelli amb menys facilitat.


 • Àcid clorhídric (HCl)(aq): també anomenat clorur d'hidrogen o salfumant (HCl) és un àcid fort, format per clor i per hidrogen. A la temperatura ordinària presenta un estat de gas incolor.L'àcid clorhídric s'utilitza sobretot com àcid barat, fort i volàtil. L'ús més conegut és el de desincrustant per a eliminar residus de calç, però també té aplicacions en la indústria alimentària i en la metal·lúrgia.


Realitzacions

Un cop tinguem tots els materials esmentats en l’apartat anterior realitzarem l’experiment de la manera següent:

 • El primer que farem és mesurar les quantitats dels reactius.
 • Començarem amb el magnesi i intentarem aproximar-nos a la quantitat de 1 gram.
 • Damunt la balança col·locarem el vidre de rellotge, que ens servirà de base on lliurar la quantitat de magnesi, i amb molt de compte abocarem el reactiu observant el valor que representa la balança.
 • Anotarem la quantitat exacta que ens indica la balança (1.3 grams) i realitzarem el mateix procés amb el zinc, anotant el resultat (1 gram).
 • El magnesi i el zinc que prèviament hem mesurat els abocarem a dos vasos de precipitats diferents.
 • A continuació mesurarem 5 ml de àcid clorhídric, HCl, amb ajuda de la proveta i un embut.
 • Després abocarem l'àcid clorhídric a un tercer vas de precipitats, i l'hi afegirem 100 ml d'aigua destil·lada.
 • Just després d'haver dut a terme aquest pas abocarem uns 50 ml aproximadament de la dissolució de HCl a cada un dels altres dos vas de precipitats.
 • Observarem el que succeeix: en les dues reaccions s'alliberarà hidrogen en estat diatòmic (H2) i en forma de bombolles petites. Aquesta reacció química es durà a terme més ràpidament en utilitzar el magnesi, que en el cas del zinc.

Equacions químiques

Experiment 1

En el primer experiment ha reaccionat 1 mol de magnesi amb 2 mols de d'àcid clorhídric i hem obtingut un mol de clorur de magnesi i un mol de hidrogen.


Reactius:

Mg + HCl 

Equació:

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2

Experiment 2

Reactius

Zn + HCl 

Equació:

Zn + 2HCl MgCl2 + H2

Reactius limitants

El reactiu limitant d'una reacció química és aquell que s'acaba abans. La reacció química depèn del reactiu limitant, ja que quan aquest s'acaba els altres reactius no reaccionen.

En el nostre cas, nosaltres disposàvem d'un gram de zinc i 1.3 grams de magnesi

Reactiu limitant experiment 1

Equac.JPG

Reactiu limitant experiment 2

Equas.JPG

En el nostres experiments, els reactius limitants són el magnesi i el zinc.

Quantitat de productes obtinguts

En cada experiència duita a terme varem calcular els grams d'hidrogen després en la reacció.


1) Zinc i àcid clorhídric:

Equació química igualada:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

En aquesta reacció obtinguérem 0.03 grams de H2


2) Magnesi i àcid clorhídric:

Equació química igualada:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

En canvi en aquest reacció obtinguérem 0.107 grams de H2

Reacció química i energia

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

En el segon experiment ha reaccionat un mol de zinc amb dos mols d'àcid clorhídric i hem obtingut 1 mol de clorur de zinc i 1 mol de hidrogen.


Tipus de reaccions químiques:

Hi ha dos tipus de reaccions i són les següents:

 • Reacció exotèrmica: és aquella que desprèn energia en forma de calor.
 • Reacció endotèrmica: és aquella que absorbeix energia en forma de calor.

En el nostre cas les dues reaccions químiques que hem duit a terme han estat exotèrmiques ja que han alliberat energia en forma de calor durant les reaccions

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines