IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Geometria

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

Aquesta és una pàgina formada per en Joan Serra, n'Oriol Ferrer i en Maties Pons x (aquest darrer no és vol identificar del tot tal i com esmenta a la seva pàgina).

Aquesta pàgina l'hem creada sense ànim de lucre i sense remordiments s'hi no aconseguim res a canvi (positiu per part del profesor de geometria) per que altres alumnes de Mata de Jonc puguin gaudir de les feines afectuades per els alumnes que enguany fan segon d'eso. (curs 2005-2006) En aquest apartat i podreu trobar diferents treballs que hem fet durant aquest curs. Així com orientacions per poder passar el curs millor.

Desprès d'aquesta petita intruducció pasam per feina

La Geometria (etimologia del Grec γεωμετρία; geo = terra, metria = mesura) és la branca del coneixement que s’ocupa dels objectes o figures i de les seves relacions en l'espai, es a dir: distància, posició, superfície, volum, forma, desplaçament, projecció, representació, etc. Fou un dels dos camps de les matemàtiques clàsiques, essent l’altre camp, l’aritmètica o estudi dels nombres.

Tipus de políedres

Tetraedre.jpg

Un tetràedre o tetraedre és un poliedre de quatre cares. Amb este nombre de cares ha de ser forçosament un poliedre convex, i les seues cares triangulars, trobant-se tres d'elles en cada vèrtex. Si les quatre cares del tetraedre són triangle equilàters, forçosament iguals entre si, el tetraedre es denomina regular.

Cub.jpg

Un cub, hexàedre regular o hexaedre regular és un políedre regular limitat per sis cares iguals en forma de quadrat.

Octahedron.jpg

Un octàedre o octaedre (del llatí octaedros, i del grec oktáedros) és un poliedre amb vuit cares. Un octàedre regular és un sòlid platònic compost de vuit cares, cada una de les quals és un triangle equilàter quatre de les quals es troben en cada vèrtex. L'octàedre regular és una classe especial d'antiprisma triangular i de bipiràmide quadrada.

Dodecaedre.jpg

Un dodecàedre o dodecaedre és un poliedre de dotze cares. El dodecàedre és regular quan està format per dotze pentàgons regulars. Té vint vèrtexs i trenta arestes.


Icosaedre.jpg

Un icosàedre o icosaedre (del grec eikosaedron) és un políedre de vint cares. Un icosàedre regular és un icosàedre format per cares iguals entre sí, i tenen forma de triangle equilàter. És un dels cinc sòlids platònics, convex, amb dotze vèrtexs i 30 arestes (cinc cares i cinc arestes es troben en cadascun dels vèrtexs.

Figures planes

Geometria plana: És la part de la geometria clàssica que s'ocupa de les figures en el pla. Els elements físics plans, es a dir, amb una dimensió reduïda front a les altres dos, com per exemple: una paret o un paviment, una pàgina d'un llibre o el full d'un bloc, etc., constitueixen el suport de l'espai de dos dimensions on es dessenvolupa aquesta geometria.

Tipus de figures

Els triangles es poden classificar segons la longitud dels seus costats:

  • Un triangle equilàter és aquell en què tots tres costats tenen la mateixa llargada. Un triangle equilàter també és equiangular, és a dir, que tots els seus angles interns són iguals (60 graus).
  • Un triangle isòsceles és aquell en què dos dels costats són iguals. Un triangle isòsceles també té dos angles interns iguals.
  • Un triangle escalè és el que té tots els costats de diferent longitud. Els angles interns d'un triangle escalès són tots diferents.

També es poden classificar segons els seus angles interns:

  • Un triangle rectangle té un angle intern de 90 graus (angle recte). El costat oposat a l'angle recte és la hipotenusa, que és el costat més llarg del triangle rectangle. Els altres dos costats es diuen catets.
  • Un triangle obtusangle té un angle intern de més de 90 graus (angle obtús).
  • Un triangle acutangle té els tres angles interns de menys de 90 graus (angles aguts).
  • Superfície
    • La superfície d'un triangle s'obté multiplicant la base per l'altura (on l'altura és un segment perpendicular que parteix de la base fins al vèrtex oposat) i dividint entre dos.
B·A/2

Enllaços interns

geometria maties

figures impossibles

Enllaços externs

(per alumnes interesats i professors que exerceixen aquesta matèria)

http://www.bbo.arrakis.es/geom/

http://www.angelfire.com/ar/

http://www.escolar.com/menugeom.htm

http://www.xtec.es/~jbartrol/geometria/geoclic.htm

Breu història de la geometria Això és un enllaç a una pàgina web en castellà

Pel·lícula d'en Walt Disney, on en Donald parla de moltes coses, entre elles, geometria Això és un enllaç a una pàgina web en anglès

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines