IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Geometria

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Aquesta és una pàgina formada per en Joan Serra, n'Oriol Ferrer i en Maties x x (aquest darrer no és vol identificar del tot tal i com esmenta a la seva pàgina).

Aquesta pàgina l'hem creada sense ànim e lucre i sense remordiments s'hi no aconseguim res a canvi (positiu per part del profesor de geometria) per que altres alumnes de Mata de Jonc puguin gaudir de les feines afectuades per els alumnes que enguany fan segon d'eso. (curs 2005-2006) En aquest apartat i podreu trobar diferents treballs que hem fet durant aquest curs. Així com orientacions per poder passar el curs millor.

Desprès d'aquesta petita intruducció pasam per feina

La Geometria (etimologia del Grec γεωμετρία; geo = terra, metria = mesura) és la branca del coneixement que s’ocupa dels objectes o figures i de les seves relacions en l'espai, es a dir: distància, posició, superfície, volum, forma, desplaçament, projecció, representació, etc. Fou un dels dos camps de les matemàtiques clàsiques, essent l’altre camp, l’aritmètica o estudi dels nombres.


Poliedres

Formes de representació:

Els objectes que ens envolten; edificis, armaris, rentadores … són cossos geomètrics, i molts són poliedres. Per estudiar un cos geomètric, hem de ser capaços de representar-lo. Per això, podem optar per:

Descriure l’objecte en termes matemàtics. Per exemple: un cub té 6 cares que són quadrats, 12 arestes i 8 vèrtex.

Dibuixar-ne el desenvolupament pla, és dir, un patró pla que en retellar-lo i enganxar-lo ens permeti reconstruir l’objecte.

Dibuixar-lo en perspectiva

Dibuixar diferents vistes del mateix objecte: des de dalt o planta, de front o alçat, i lateral o de perfil, marcant en línies de punts el que no es veu.

Perspectiva Cavallera

Hi ha diferents maneres de dibuixar un cos en perspectiva. Una de senzilla és la perspectiva cavallera, en què se puposa que l’ull que mira la figura ho fa des de dalt, ``a vista d’ocell´´.

Un poliedre es un cos geomètric limitat per polígons.

Els elements més importants d’un poliedre són els següents: Les Cares, que són els polígons que el limiten. Les Arestes, que són els costats dels polígons que formen les cares. Els vèrtex, qie són els punts on s’uneixen les arestes.

Un poliedre és convex quan no pot amagatzemar aigua. Si pot direm que és concau.Primes

Un prisma és un poliedre amb dues cares iguals i paral·leles, anomenades bases, i cares laterals, que són paral·lelograms, tantes com costats té el polígon de la base.

S’anomena altura del prisma la distància entre ambdues bases. Un prisma recte és aquell que les cares laterals del qual són rectangles. Si no ho són s’anomena prisma oblic. Els prismes es clasifiquen segons els polígons que formen les seves bases: trangulars, quadrangulars, pentagonals, hexagonals… Un prisma és regular si és recte i les seves bases són polígons regulars. Un prisma cuadrangular,recte o oblic, s’anomena paral·lelepípede. Els 5 prismes regulars

Àrea i volum del prisma.

L’àrea lateral, Al, d’un prisma és la suma de les àrees de les cares laterals. Si el prisma és recte, l’àrea lateral és igual a l’area d’un rectangle d’altura h (altura del prisma), multiplicada pel perímetre d’una base, p. Al = h x p L’àrea total, At, d’un prisma és la suma de l’àrea lateral més les àrees de les dues bases, At =Al+2xAb. Si el prisma és regular l’àrea de la base és l’àrea d’un polígon regular: Ab = Pxa/2, on a és l’apotema de la base i p el perímetre. L’àrea total del prisma és: At=Al+2xAb=hxp+2xpxa/2=pxh+pxa=px(h+a)

El volum d’un prisma és l’àrea de la base per l’altura.

V=Abxh

Pirámides Una pirámide és un poliere. Els seus elements principals són: La base, que és un polígon. Les cares laterals, que són tantes com cstats té el polígon de la base. El vèrtex, que és comú a totes les seves cares triangulars. L’altura d’una pirámide és la distància des del vèrtex a la base. Una pirámide és recta si totes les seves cares laterals són triangles isósceles igulas. Si alguna d’elles és un triangle escalè, alesmores la pirámide és oblicua. Una pirámide és triangular, cuadrangular, pebtagonal… si la seva base és, respectivament, un triangle, un quadrilàter, un pentàgon… Una pirámide recta és regular si és recta i la seva base és un polígon regular. En una pirámide regular, l’altura uneix el vèrtex amb el centre del polígon de la base. L’apotema d’una pirámide regular és l’altura de qualsevol de les seves cares laterals. Si es talla una pirámide perón pla paral·lel a la base, s’obté un tronc de pirámide.

Àrea i volum de la pirámide

L’àrea lateral, Al, d’una pirámide és la suma de les àrees de les seves cares laterals. L’àrea total, At, d’una pirámide és la suma de l’àrea lateral i de l’àrea de la base, At=Al+Ab. Si la pirámide és regular, les cares laterals són triangles isósceles iguals, i la base és un polígon regular. Per tant, l’àrea total és:


On P és el perímetre de la base; a, l’apotema de la pirámide, i b, l’apotema de la base. El volum de la pirámide és 1/3 del volum del prisma de la mateixa base i altura:
Enllaços:

http://www.bbo.arrakis.es/geom/
http://www.angelfire.com/ar/
http://www.escolar.com/menugeom.htm
http://www.xtec.es/~jbartrol/geometria/geoclic.htm


Figures Impossibles


3Cubo-perceptions2.gif
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines